H Y P N O S I S
“We ultimately fear what spawns from within us.”
- Shinsekai Yori

theme